Ochrana osobních údajů

Registrací do Programu pro přátele dobrého jídla (dále jen „Program“) uděluje držitel věrnostní karty společnosti AMBI CZ, s. r. o., se sídlem v Maiselově ulici 38/15, Praha 1 Josefov, 110 00, IČ: 63984881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka č. 38156, (dále jen „AMBI CZ“), jakožto správci, souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem.

Rozsah a účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje člena Programu jím poskytnuté při registraci do Programu, anebo kdykoli v průběhu jeho členství, jakož i osobní údaje týkající se nákupní historie v síti jednotlivých restaurací Ambiente zařazených do Programu. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace účasti ve věrnostním Programu, v rámci něhož je vydávána věrnostní karta, s tím, že v rámci Programu jsou zasílána obchodní sdělení, poskytovány slevy a prováděny analýzy nákupů v rámci sítě restauraci Ambiente. Souhlas je poskytován držitelem věrnostní karty dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat (viz níže).

AMBI CZ dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení podmínek Programu a k zajištění ochrany zákonných práv). Kontaktní údaje mohou být dále využívány pro zajištění vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu práv člena Programu v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Držitel věrnostní karty bere na vědomí, že bez údajů nebo souhlasu se zpracováním aspoň pro jeden účel nemůže docházet ke zpracování jeho osobních údajů a nemůže být vydána věrnostní karta a zajištěno jeho členství v Programu.

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti ve věrnostním Programu bude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude držitel věrnostní karty Programu automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude správce zasílat cílené nabídky zboží a služeb. Toto rozhodování však nemá pro držitele věrnostní karty žádné právní účinky.

Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti členství v Programu. Při nepoužívání věrnostní karty déle jak tři roky však bude účast v Programu ukončena a veškeré osobní údaje smazány a věrnostní karta deaktivována.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti AMBI CZ a zaměstnanci zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států. AMBI CZ přijala odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení údajů členů Programu, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Osobní údaje jsou jednotlivými zpracovateli, kterými jsou restaurace sítě Ambiente, shromažďovány a předávány AMBI CZ v zakódované podobě při použití šifrování VPN – RSA (1024 bit).

Přístup do zákaznického konta v rámci Programu je možný pouze po zadání osobního hesla člena Programu. Je nezbytné, aby člen Programu nesděloval přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřel okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používá počítač společně s jinými uživateli. AMBI CZ nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

AMBI CZ může pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, provozovatele restaurací franšízového projektu Ambiente. Aktuální seznam všech restaurací zařazených do Programu je uveden na webové stránce www.ambi.cz a může být průběžně aktualizován. Tito zpracovatelé shromažďují osobní údaje členů Programu a umožňují držitelům karet čerpání slev a výhod Programu dle pokynů AMBI CZ.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty jiným společnostem, které jsou AMBI CZ angažovány proto, aby pomohly s aktivitami v rámci Programu, např. poskytovatelům IT služeb, marketingovým agenturám. Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Člen Programu má následující práva, která může dle vlastního uvážení využít.

  • Právo přístupu k osobním údajům - právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
  • Právo na přenositelnost (zn. získat osobní údaje, které se jej týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci).
  • V případě zpracování prováděném na základě souhlasu, právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebude dále prováděno. Souhlas je možný odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese AMBI CZ. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • Pokud se člen programu domnívá nebo zjistí, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, může opravu a/nebo doplnění nepřesných osobních údajů
  • Právo výmazu osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvolá-li souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování)
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů (zejména popírá-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítne výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití nebo osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků)
  • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci AMBI CZ, prosím, kontaktujte správce na: ambikarta@ambi.cz nebo písemně na AMBI CZ, Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 22. 5. 2018.

Facebook:
Ambiente Facebook Bokovka Facebook La Degustation Facebook Lokál Facebook